KVKK Bilgilendirme

Kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşıyan ELD Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş. (“ELD” veya “Şirket”) tarafından işlenen veya işlenebilecek kişisel verilerinize ilişkin olarak; söz konusu veri işleme faaliyetinin hangi ortam ve şartlarda gerçekleştirildiğine ve buna ilişkin gerek sizin gerekse ELD’nin hak ve yükümlülükleri konusundaki bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

  Kişisel verileriniz; Şirketimiz ile aranızdaki sözleşmeden kaynaklı ilişki çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“KVKK”) çizdiği sınırlar kapsamında;

  1. Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  2. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
  3. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  4. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  5. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  6. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
  7. Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  8. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
  9. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
  10. Talep / Şikayetlerin Takibi
  11. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
 2. İşlenen Kişisel Verileriniz

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel şekilde; “Kimlik, İletişim, Özlük ve Mesleki Deneyim” olarak sayılabilecektir.

 3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

  Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; ELD olarak faaliyetlerimizi icra ederken, mevzuatlara, Şirket politikalarına ve üstlenilen yükümlülüklere eksiksiz bir şekilde uyum sağlanabilmesi için toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Şirketimizin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebi ile edinilir.

 4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  İşbu aydınlatma metninin I. maddesindeki işleme amaçları doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz, yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir üçüncü tarafa aktarılmamaktadır.

 5. Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

  Kişisel verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

  Kişisel verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

 6. Veri Sahibi Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız

  Kanunun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  KVKK’nın 13. maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazı ile; aşağıda belirtilen adreslere, iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile Şirketimize yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

  Talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Tarafımıza yapılan başvurulara talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda dönüş yapılacaktır.

Kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşıyan ELD Bilişim Sanayi Ticaret A.Ş. (“ELD” veya “Şirket”) tarafından işlenen veya işlenebilecek kişisel verilerinize ilişkin olarak; söz konusu veri işleme faaliyetinin hangi ortam ve şartlarda gerçekleştirildiğine ve buna ilişkin gerek sizin gerekse ELD’nin hak ve yükümlülükleri konusundaki bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

  Kişisel Verileriniz; Şirketimiz ile aranızdaki sözleşmeden kaynaklı ilişki çerçevesinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“KVKK”) çizdiği sınırlar kapsamında; ‘İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi’ amaçlarıyla işlenmektedir.

 2. İşlenen Kişisel Verileriniz

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz; “Ad Soyad, Telefon Numarası ve E-posta” olarak sayılabilecektir.

 3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

  Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; ELD olarak faaliyetlerimizi icra ederken; mevzuatlara, Şirket politikalarına ve üstlenilen yükümlülüklere eksiksiz bir şekilde uyum sağlanabilmesi için toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Şirketimizin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi hukuki sebebi ile edinilir.

 4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  İşbu aydınlatma metninin I. maddesindeki işleme amaçları doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz, yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir üçüncü tarafa aktarılmamaktadır.

 5. Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

  Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

  Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir

 6. Veri Sahibi Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız

  Kanunun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazı ile; aşağıda belirtilen adreslere, iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile Şirketimize yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

  Talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Tarafımıza yapılan başvurulara talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda dönüş yapılacaktır.

 1. BAŞVURUNUN ALINMASI/KONTROLÜ

  Gelen Başvuru “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu” ile alınır ve sonuçlandırılır

  1.1. GELEN TALEBİN “BAŞVURU” OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ

  İlgili Kişi ’den gelen talebin Kanun’un 11. maddesi uyarınca “Başvuru” olup olmadığına karar verilir. İlgili Kişiler Kanun’un 11. maddesinde yer alan aşağıdaki konularda ELD’ye başvurma haklarına sahiptir:

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalktığı kişisel verilerinin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Yukarıda belirtilen düzeltme, silme veya yok etme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

  Bu taleplerin her zaman yukarıda belirtilen ve Kanun’da da yer alan kanuni ibareler kullanılarak iletilmeyebileceğine dikkat edilir.

  Bu işlemler sonucunda talebin “Başvuru” olduğu sonucuna varılırsa bir sonraki aşama olan 1.2 nolu aşamaya geçilir.

  1.2. BAŞVURUNUN BELİRLENMİŞ BAŞVURU KANALLARINDAN ALINDIĞININ KONTROLÜ

  ELD’nin belirlediği Başvuru kanalları aşağıdaki gibidir:

  Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
  Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Hacettepe Teknokent 5.Ar-Ge Binası No:10 Beytepe/Çankaya/ANKARA Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. Başvuru Formu doldurularak ıslak imzalı şekilde zarfın içine konulacaktır.
  Noter vasıtasıyla tebligat Hacettepe Teknokent 5.Ar-Ge Binası No:10 Beytepe/Çankaya/ANKARA Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. Başvuru Formu doldurularak ıslak imzalı şekilde zarfın içine konulacaktır.
  E-posta yoluyla hello@eldbilisim.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. Başvuru formu doldurulduktan ve imzalandıktan sonra taratılarak gönderilecek e-postaya eklenecektir.
  Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla eldbilisim@hs02.kep.tr E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
  1.3. BAŞVURUNUN ARANAN KRİTERLERE UYGUN OLDUĞUNUN KONTROLÜ

  Başvurunun belirlenmiş başvuru kanallarından iletilmesi sağlandıktan sonra, gelen başvuruda mevzuatta yer alan aşağıdaki zorunlu unsurların olup olmadığı kontrol edilir:

  • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  • Talep konusu,

  Başvuruda bu bilgilerin tümünün yer alıp almadığı kontrol edilir. Eksiklik yoksa bir sonraki aşama olan 2 nolu aşamaya geçilir. Eksiklik varsa başvurunun geldiği kanaldan cevap verilerek eksikliğin giderilmesi talep edilir.

 2. BAŞVURUNUN SONUÇLANDIRILMASI

  Başvurunun yukarıda belirtilen kriterlere uygun olması halinde başvurunun konusuna göre aşağıdaki uygun yöntemlerden biri ile “en kısa sürede” sonuçlandırılır. Başvuru, yukarıda 1.3 nolu maddede yer alan kriterlere uygun olarak alındığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde başvuru yanıtlanır. Bu süre içerisinde başvurunun sonuçlandırılamaması halinde Kurul tarafından idari yaptırım uygulanabileceği göz önünde bulundurulur.

  2.1. BAŞVURUNUN İLGİLİ KONULARA İLİŞKİN OLMASI

  KVK Ekibi, Başvuru’yu cevaplamak veya İlgili Kişi’nin talebinin yerine getirilip getirilemeyeceği konusunda tereddüde düşmesi veya destek almak istemesi durumunda durumu KVK Yöneticisi ile paylaşır ve KVK Ekibi ELD’nin teknik danışmanlarından veya hukuk danışmanlarından destek alır.

  Başvuru’nun cevaplanmasında danışmanlardan alınan desteğe rağmen veya danışmanların yönlendirmesi uyarınca gerekli durumlarda KVK Ekibi, ilgili bütün birimleri Başvuru hakkında nihai kararı vermek üzere toplantıya çağırır ve Başvuru konusu KVK Yöneticisi ile görüşülerek karara bağlanır.

  Alınan karar KVK Ekibi ile paylaşılır ve bu karar uyarınca KVK Ekibi “İlgili Kişi Bilgi Talep Başvurusuna Cevap Formu” doldurarak İlgili Kişi’nin başvuru kanalı üzerinden İlgili Kişiye iletilir.

 3. ŞİKAYET

  İlgili Kişi tarafından yapılan Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde Başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; İlgili Kişi’nin, ELD’nin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkı vardır.

  İlgili Kişi’nin Kurul’a bir şikâyette bulunması ve Kurul’un şikâyetle ilgili inceleme yapmak / ELD’nin savunmasını almak için ELD’ye bildirimde bulunması veya bilgi/belge talebinde bulunması halinde konu KVK Yöneticisi tarafından Hukuk Danışmanı’na iletilir.

  Hukuk Danışmanı, şikâyet konusunu inceler ve gerekli durumlarda Kurul’un bilgi/belge talebini cevaplamak için teknik ve hukuki konularda teknik danışmanlardan destek alır, danışmanlardan alınan desteğe rağmen ve/veya danışmanların yönlendirmesi uyarınca gerekli durumlarda KVK Yöneticisi şikâyet hakkında atılacak adımları belirlemek üzere ilgili bütün birimleri toplantıya çağırır ve bu konu görüşülerek karara bağlanır.

  Alınan karar İrtibat Kişisi ile paylaşılır ve bu karar uyarınca İrtibat Kişisi cevap metnini hazırlar ve Kurul’a uygun şekilde iletir.

 4. GÜNCELLEME PERİYODU

  ELD, Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurul kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda veya herhangi bir nedenle ihtiyaç duyması halinde işbu Prosedürü değiştirebilir, güncelleyebilir.

  İşbu Prosedür’de yapılan değişiklikler derhal metne işlenir, değişikliklere ilişkin açıklamalar bu Prosedür’ün Değişiklik Çizelgesi’ne işlenir ve Prosedür’ün güncel versiyonu Kalite Birimi tarafından ELD bünyesinde kişisel verilerin tutulduğu, işlendiği veya aktarıldığı sistemleri kullanan / yöneten birimlere, çalışanlara ve ilgili diğer kişilere duyurulur.

Kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşıyan ELD Bilişim A.Ş. (“ELD” veya “Şirket”) tarafından işlenen veya işlenebilecek kişisel verilerinize ilişkin olarak; söz konusu veri işleme faaliyetinin hangi ortam ve şartlarda gerçekleştirildiğine ve buna ilişkin gerek sizin gerekse ELD’nin hak ve yükümlülükleri konusundaki bilgilere aşağıda yer verilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

  Kişisel Verileriniz; kurumumuz ile aranızdaki çalışan adayı-işveren adayı ilişkisi çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“KVKK”) çizdiği sınırlar kapsamında;

  • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
  • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
  • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
  • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
  • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir
 2. İşlenen Kişisel Verileriniz

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bir takım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz kategorisel şekilde;

  • Kimlik
  • İletişim
  • Özlük
  • Fiziksel Mekân Güvenliği
  • Finans
  • Mesleki Deneyim
  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
  • Sağlık Bilgileri
  • Diğer – İmza olarak sayılabilecektir.
 3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

  Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ve elektronik yöntemle; ELD olarak faaliyetlerimizi icra ederken, mevzuatlara, Şirket politikalarına ve üstlenilen yükümlülüklere eksiksiz bir şekilde uyum sağlanabilmesi için toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak, kanunlarda öngörülmesi, Şirketimizin kanundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi, kanundan doğan hakların tesisi, özel nitelikli kişisel veriler için açık rızanın alınmış olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati, hukuki sebepleriyle edinilir.

 4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  İşlenen kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, mevzuat ve şirket politikalarına uygun olarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla;

  Yurt içinde; aramızda mevcut iş sözleşme ilişkisi, kanunlarda öngörülmesi ve özel nitelikli kişisel veriler için açık rızanın alınmış olması şartı ile; Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (Milli Savunma Bakanlığı) ile bu aydınlatma metninin “ Kişisel Verileri İşleme Amacı” başlığındaki amaçlarla paylaşılmaktadır.

 5. Alınan Güvenlik Tedbirleri ve Kişisel Verilerin İmhası

  Kişisel Verilerinizin Korunması konusunda Kanunun ön gördüğü hukuki, idari ve teknik tedbirleri uygulamakta ve bu verilerin işlenmesinde kanunun 4.ve 12. Maddesi kapsamında gerekli tüm önlemleri almaktayız.

  Kişisel Verileriniz kanuni saklama yükümlülüklerimizin ortadan kalkması ve kanuna aykırı olmayan meşru menfaatlerimizin ortadan kalkmasına müteakip ilk periyodik imha sürecinde (6 ay) imha edilmektedir.

 6. Veri Sahibi Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız

  Kanunun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

  KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili ve diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazı ile; aşağıda belirtilen adreslere, iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile Şirketimize yazılı ve ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz.

  Talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Tarafımıza yapılan başvurulara talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda dönüş yapılacaktır.